2011. június 12., vasárnap

pünkösd -evangélium jános 14,25

Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. 24A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

25Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. 26Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. 27Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 28Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál. 29És most mondtam meg néktek, mielõtt meglenne: hogy a mikor majd meglesz, higyjetek. 30Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; 31De, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát és úgy cselekszem, a mint az én Atyám parancsolta nékem: keljetek fel, menjünk el innen.

-elmegyek és eljövök hozzátok, örvendezzetek,mert eljövök újra a tronuson ítélő jogarával,
minedezt atyámnak engedelmeskedve, így ezt hirdessétek az én örömömre, evvel vigasztalva
azokat, akik bennem biznak most, kövessék és ők iselfogadják atyám akaratát.