2012. december 26., szerda

XVl Benedek -karácsonyi homiliája google translator/biboros style


Újra és újra az a szépsége ennek az evangéliumnak, hogy megérinti szívünket: a szépség, és az igazság ragyogása. Újra és újra, hogy csodálkozom, hogy Istenek gyermeke születik, hogy mi is szeressük őt, ahogy mi őt megszerettük dicsőségében, és mégis most a gyermek bizalmával jön el a mi nagy családunkba. Olyan ez, mintha Isten mesélne nekünk: Én tudom, hogy én dicsőségem megrémít, és hogy ti próbáltok, szembeszállni az én nagyságommal. Így most békével jövök hozzád el, mint egy gyerek, hogy el tudj fogadni engem és szeress engem. Mégis az evangélium írója rádöbbent, hogy nem volt hely számukra a fogadóban. Elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy mi történne, ha Mária és József ma, az ajtómon kopogtat. Vajon van-e hely nekik? És akkor ugrik be nekünk, ahogy Szent János veszi át ezt a látszólag jelentéktelen apróságot, a teltházas zsúfoltságot, amit a népszámlálás, kötelező időszakával járt; ekkor János  mélyebbre ás, és nem a vendéglátásra kérdez rá, amikor azt írja: "Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be õt."(Jn 1:11). A nagy erkölcsi kérdés a hozzáállás a hajléktalanok felé menekültek és a migránsok, úgy egy mélyebb dimenziója: valóban van hely Isten számára, amikor arra törekszik, hogy legyen mindenki feje felett tető? Tudjuk azt, hogy mindig köztünk jár? Vajon valójában nem elfordult már tőlünk maga Isten? Kezdjük evvel, ha nincs időnk rá. Minél gyorsabban tudunk mozogni, annál hatékonyabb az időtakarékos eszközök válnak, annál kevesebb időnk van. És Isten? A kérdés, hogy Isten soha nem úgy tűnik, sürgős. Időnk már teljesen megtelt. De a kérdésekben még mélyebbre ásva. Vajon Istennek valóban van helye a mi gondolkodásunkban? Elménk, gondolkodásunk nem arra következtet, hogy egyszerűen nem létezik Isten. Még ha úgy tűnik, hogy kopogtatnak az ajtón, a gondolkodásunk, akkor sem hisszük el közeledtét. Ha a gondolkodást, komolyan vesszük, azt úgy kell felépíteni, oly módon, hogy az "Isten hipotézis" feleslegessé válik. Nincs hely neki. Csak a mi érzéseinknek és vágyainknak van hely. Szeretjük magunkat. Tudatunk egyedül a boldogságunkra fókuszál, csak a mi környezetünkre, ezt akarjuk, és terveink vagy céljaink csak az egyéni sikereinkhez kötődnek. Annyira eltelünk magunkkal, hogy istennek nincs helye. És ez azt jelenti, hogy nincs helye a felebarátunknak sem, sem a gyermekeknek, a szegényeknek, az idegeneknek. Azáltal, tükrözve az, hogy egy egyszerű mondás fejezi ki a szobát a fogadóban, jöttünk, hogy mennyit kell hallgatni a Szent Pál buzdítását: "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata."(Róm. 12:2). Pál beszél megújítás megnyitása mi értelem (nous), az egész utat látjuk a világot és magunkat. Az átalakítást, hogy szükségünk van erre, magától a teremtettségünkből kell, hogy kiinduljon. Kérjük az Urat, hogy mi váljon ébrenlétünkben ismét társsá az ő jelenlétére, hogy mi is halljuk, hogy halkan mégis kitartóan ő kopogtat az ajtón a lényünk és fogadjuk be őt. Kérjük imánkban, hogy nekünk is legyen hely az ő magasságosságában, hogy mi képmásunkban felismerjük őt, a teremtőt, aki rajtunk keresztül szólítja meg: a gyermeket, a szenvedőt, az elhagyottat, akik ki vannak zárva, mert nélkülünk rossz a világ. Van egy másik vers a karácsonyi történetet, amelyek szeretünk, hogy azok tükrözzék veled - az angyalok himnuszát és dicséretét, amit énekelnek meg bejelentését követően az újszülött Megváltót: "  „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat.” (Lukács ev. 2:14)"Isten dicsőséges. Isten tiszta fény, a ragyogás az igazság és a szeretet. Ő jó. Ő igazi jóság, jóság par excellence. Az angyalok őt körülvéve kezdik egyszerűen hirdetve az örömhírt, hogy Isten dicsőségében közénk jött. A dalból sugárzik az öröm, ahogy kitölti őket. Az ő szavai, mintha minket meghallgatása a hangok az ég. Nem kérdés, megpróbálja megérteni a szó jelentését, hanem egyszerűen a túláradó boldogságukból látni a tiszta ragyogását Isten az igazságát és a szeretetét. Azt akarjuk, hogy legyen ez az öröm elérhető, és érintsen meg minket: az igazság létezik, a tiszta jóság van, tiszta fény létezik. Isten jó, és ő a legfelsőbb hatalom mindenek felett hatalmas. Mindez egyszerűen tesz minket örömtelivé ma este együtt az angyalokkal és a pásztorokkal. Kapcsolódva Isten dicsőségét, magas a béke a földön az emberek között. Ha Isten nem megdicsőült, ahol ő is elfelejtette, sőt És nélküle nincs béke sem. Manapság, széles körben elterjedt divatos nézetek állítják, az ellenkezőjét: azt mondják, hogy a vallásos emberek, különösen a monoteisták elvei, az okozója az erőszaknak és a háborúknak a világon. Ha akarjuk, hogy legyen béke, az emberiségnek először ezekkel a dogmákkal kell leszámolnia. Monoteizmus, hit az egy Istenben, azt mondják, hogy arrogancia, oka az intolerancia, hiszen természeténél fogva a követelés, hogy rendelkezzen az egyetlen igazsággal, arra törekszik, hogy megdicsőítse magát. Most igaz, hogy a történelem folyamán, monoteizmus szolgált ürügyül az intolerancia és az erőszaknak. Igaz, hogy a vallás megsérül, és ezért ellenzi, hogy legmélyebb lényegét, amikor az emberek azt hiszik, hogy van, hogy Isten ügye a saját kezébe veheti, és hogy Isten a hitelveit elferdítve, saját maga döntsön, parancsolatot adjon. Látni kell a torzulásokat és tudni ez bizton nem Istentől eredt. Bár kétségtelen, üldözött embereket az egyház a történelem során, de az nem igaz, hogy Isten üdvtörténete nem a békességet hozza közénk el. Ha Isten fénye kialszik, az ember isteni méltósága is megszűnt. Ezután, az emberi lény többé nem lenne Isten képmása, hogy ezt sugározza minden ember szemébe, legyen az, a gyenge, az idegen, a szegény. Nem egyedül tartozunk az atyához, hisz ő minden testvérünk teremtője. Az a fajta arrogáns erőszak Felmerül tehát, ahogy ember, majd megveti, és lábbal tiporja az embert: láttuk ezt minden kegyetlenség a múltban és jelenben. Csak akkor jön közénk, ha Isten fénye ragyog át az embert és ővele, csak akkor, ha minden egyes ember a kívánatos, ismert és szeretett Isten méltóságát sérthetetlen, de pocsék a helyzete lehet. Ezen a karácsonyon, Isten emberré lett, a mint Ésaiás megjövendölte, a gyermek itt született a "Emmanuel", Velünk az Isten (Is 7:14). És a több évszázados, visszaélése az egyházaknak, igaz, de az is hogy a megbékélés és jóság erői folyamatosan fejlődnek ki a hitünkből, hogy az Isten, emberré lett. Innentől a sötétségen a bűnön és az erőszakon, ez a hit ragyogott egy fényes fénysugár a béke és a jóság, amely továbbra is ragyogni fog. Tehát Krisztus a mi békességünk, aki hirdette a békét: "Mert Õ a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget,] és lerontotta a közbevetett választófalat, 15Az ellenségeskedést az Õ testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettõt egy új emberré teremtse Õ magában, békességet szerezvén; 16És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettõt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. 17És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak."(vö. Ef 2 : 14, 17). Hogy most nem más, mint imádkozni néki: Igen, Uram, hirdetjük a békét ma magunknak is, hogy mi vagyunk messze vagy a közelében Isten kézénél. Add még nekünk ma, hogy kardot lehet alakítani ekevassá (Is 2:4), hogy ahelyett, hogy a fegyverkeznénk, és hadviselést folytatnánk, pénzügyi támogatást nyújthassunk a szenvedőknek. Megtéríteni azokat, akik azt hiszik, hogy nevedben robbanthatnak, gyilkolhatnak, hogy, lássák az értelmetlenségét az erőszaknak, és megtanulják felismerni a valódi békés arcod. Segíts bennünket, hogy az emberek "akikkel örülünk" - az emberek Isten képmásai lesznek, és így az embereké lesz, az örök béke.
És lõn, hogy mikor elmentek az angyalok õ tõlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. 16Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. 17És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felõl mondatott vala. (Luk2,15-18.). A szent kíváncsiság késztette őket, hogy azt a gyermeket a jászolban, aki az angyal azt mondta, az volt a Megváltó Krisztus az Úr. A nagy örömet, amely az angyal beszélt már megérintette szívüket, és adott nekik szárnyakat. Menjünk át Betlehembe, mondja az Egyház liturgia számunkra ma.  transeamus usque bethlehem ahogy a latin Biblia azt mondja: menjünk "át", merész lépésre azon túl, hogy az "átmenet", amely által kilépni a szokások a gondolkodás és szokások az élet, az egész pusztán anyagi világából; a valódi egy, igaz Istennel együtt, akit viszont nem hívunk vendégségbe hozzánk. Imádkozzunk és kérjük az Urat, hogy megadja, hogy mi is legyőzzük az elhatárolódásunkat, beokozódott világunkat, hogy segítsen nekünk, hogy találkozzunk vele, főleg abban a pillanatban, amikor megáldott üdvözítőnkkel, és a szívünkben a Szent Eucharisztiával. Menjünk át Betlehembe: mint mondjuk ezeket a szavakat egymás, valamint a pásztorok, akkor ne csak a "crossing ower" határán át, ahogy az élő Isten járt, hanem a tényleges város Betlehem és minden olyan helyen, ahol az Úr élt, szolgált és szenvedett. Imádkozzunk ebben az időben az emberek, akik élnek és szenvednek ma. Imádkozzunk, hogy lehet béke az országban. Imádkozzunk, hogy az izraeliek, és a palesztinok képes lehet élni az életüket a béke az egy Isten és a szabadság. Nézzük és imádkozzunk a régió országaiért,  Libanon,Szíria,Irak, és  szomszédai, hogy lehet béke ott, hogy a keresztények azon területek, ahol hitünk született, lehet, hogy továbbra is él ott, hogy a keresztényekre és muzulmánokra lehet építeni az adott országban egymás mellett Isten békében. A juhászok sietettek. Szent kíváncsiság és szent öröm késztette őket. A mi esetünkben ez valószínűleg nem túl gyakori, hogy siess az Isten dolgai után. Isten nem jellemzően első feladataink között, nem ezek a dolgok, követelnek elsőbbséget. A Isten szolgálata tud várni, azt hiszem, és mi mondjuk. És mégis ez a legfontosabb dolog, végső soron az egyetlen igazán fontos dolog. Miért nem is lehet mozgatni a kíváncsiság, hogy jobban, és tudni, hogy Isten mit mondott nekünk? Ebben az órában, hadd kérjük őt, hogy érintse meg a szívünket a szent kíváncsiság és a szent öröm, a pásztorok, és így menjünk át örömmel Betlehembe, hogy az Úr, aki ma még egyszer eljön, hogy találkozzon velünk. Ámen.